Mellite

Mellite

Locality: Csordakhut, Tatabánya, Komarom-Esztergom County, Hungary

Size: 10.9 × 9 × 4.9 cm